1392/03/09 06:48
« بررسي جمعيتي شهر اراك در گذشته ، حال و آينده»
<p align="center" dir="RTL"> <strong>بسمه تعالي</strong></p> <p align="center" dir="RTL"> <strong>&laquo; بررسي جمعيتي شهر اراك در گذشته ، حال و آينده&raquo;</strong></p> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> <strong>جمعيت شهر اراك از سال 1335 تا كنون در حال رشد بوده است به طوري كه در سرشماريهاي انجام شده به شرح ذيل اين رشد را مي توان ديد.</strong></p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <table align="right" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td style="width:301px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em>سال </em></strong></p> </td> <td style="width:301px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em>جمعيت</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:301px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>1335</strong></p> </td> <td style="width:301px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>58998</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:301px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>1345</strong></p> </td> <td style="width:301px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>71925</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:301px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>1355</strong></p> </td> <td style="width:301px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>116832</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:301px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>1365</strong></p> </td> <td style="width:301px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>265349</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:301px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>1375</strong></p> </td> <td style="width:301px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>380755</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:301px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>1385</strong></p> </td> <td style="width:301px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>446760</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:301px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>1390</strong></p> </td> <td style="width:301px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>484212</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <p dir="RTL"> <strong>با توجه به كلان شهر شدن شهر اراك و احتساب جمعيت هاي سنجان و كرهرود در روي جمعيت شهر اراك جمعيت اين شهر در سال 1390 برابر با : 526182 نفر مي شود كه اگر كلان شهر شدن اراك را به سالهاي قبل تعميم دهيم اين جمعيت به شرح ذيل خواهد شد. </strong></p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <table align="right" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width:608px;" width="608"> <tbody> <tr> <td style="width:304px;height:33px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em>سال </em></strong></p> </td> <td style="width:304px;height:33px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em>جمعيت</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:304px;height:33px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>1365</strong></p> </td> <td style="width:304px;height:33px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>274100</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:304px;height:33px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>1375</strong></p> </td> <td style="width:304px;height:33px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>393793</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:304px;height:33px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>1385</strong></p> </td> <td style="width:304px;height:33px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>481089</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:304px;height:33px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>1390</strong></p> </td> <td style="width:304px;height:33px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong>526182</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <p dir="RTL"> <strong>آينده نگري : با توجه به روند رشد شهر اراك با نگاه به كلان شهري جديد شهر اراك نرخ رشد 81/1 درصد براي كلان شهر اراك برآورد مي گردد و انتظار مي رود&nbsp; اين جمعيت تا پايان سال 1392 به 550000 نفر برسد. </strong></p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p align="right" dir="RTL"> &nbsp;</p> <p align="right" dir="RTL"> <strong>دفتر آمار و اطلاعات استانداري مركزي</strong></p>

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved