1391/05/17 08:34
جمعیت شهرستانهای استان مرکزی بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="192"> <colgroup> <col span="3" /> </colgroup> <tbody> <tr height="73"> <td colspan="3" dir="RTL" height="73" style="height:73px;width:192px;"> جمعيت شهرستانهاي استان مركزي بر اساس سرشماري نفوس ومسكن سال 1390</td> </tr> <tr height="47"> <td dir="RTL" height="89" rowspan="2" style="height:89px;width:64px;"> رديف</td> <td dir="RTL" rowspan="2" style="width:64px;"> شهرستان</td> <td dir="RTL" rowspan="2" style="width:64px;"> جمعیت سال 1390</td> </tr> <tr height="42"> </tr> <tr height="20"> <td dir="RTL" height="20" style="height:20px;width:64px;"> 1</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> اراك</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> 599634</td> </tr> <tr height="20"> <td dir="RTL" height="20" style="height:20px;width:64px;"> 2</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> آشتيان</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> 17105</td> </tr> <tr height="20"> <td dir="RTL" height="20" style="height:20px;width:64px;"> 3</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> تفرش</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> 25912</td> </tr> <tr height="20"> <td dir="RTL" height="20" style="height:20px;width:64px;"> 4</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> خمين</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> 107368</td> </tr> <tr height="20"> <td dir="RTL" height="20" style="height:20px;width:64px;"> 5</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> خنداب</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> 58262</td> </tr> <tr height="20"> <td dir="RTL" height="20" style="height:20px;width:64px;"> 6</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> دليجان</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> 48986</td> </tr> <tr height="20"> <td dir="RTL" height="20" style="height:20px;width:64px;"> 7</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> زرنديه</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> 57153</td> </tr> <tr height="20"> <td dir="RTL" height="20" style="height:20px;width:64px;"> 8</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> ساوه</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> 259030</td> </tr> <tr height="20"> <td dir="RTL" height="20" style="height:20px;width:64px;"> 9</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> شازند</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> 117746</td> </tr> <tr height="20"> <td dir="RTL" height="20" style="height:20px;width:64px;"> 10</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> فراهان</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> 30042</td> </tr> <tr height="20"> <td dir="RTL" height="20" style="height:20px;width:64px;"> 11</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> كميجان</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> 39340</td> </tr> <tr height="20"> <td dir="RTL" height="20" style="height:20px;width:64px;"> 12</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> محلات</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> 53381</td> </tr> <tr height="21"> <td colspan="2" dir="RTL" height="21" style="height:21px;"> جمع</td> <td dir="RTL" style="width:64px;"> 1413959</td> </tr> </tbody> </table>

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved