1391/03/28 05:14
آمار گیری پرورش قارچ خوراکی
<p> طرح آمارگیری از پرورش قارچ خوراکی از تاریخ 91/3/6 لغایت 90/3/20در استان مرکزی همزمان با 31 استان کشور به اجرا درآمد. در این طرح اطلاعات جغرافیایی محل کارگاه و کلیه اطلاعات مربوط به پرورش این محصول جمع آماری می گردد</p> <p> لازم به ذکر است پس از جمع آور ی آمار و اطلاعات توسط 31 استان کشور به مرکز آمار ایران ارسال می گردد و پس از بررسی نهایی از طریق نشریات و سایت مرکز آمار ایران منتشر می گردد</p>

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved