1391/03/20 08:56
بهنگامسازی نقشه های استان
<p> با توجه به عملیات بهنگامسازی نقشه های استان مرحله سوم بهنگامسازی نقشه ها با موفقیت به پایان رسید</p>

تهیه نقشه در سرشماریها از اهم موضوعات عملیات می دانی می باشد چرا که حرکت ماموران سرشماری بر اساس نقشه های شهری و روستای است بصورت بلوک گردشی و آبادی گردشی

در نتیجه نقشه صحیح منجر به اجرای سرشماری صحیح می باشد

بنابراین موضوع در اجرای سرشماریها در 3 مرحله نقشه ها تهیه و بنگامسازی می گردند

1 - قبل از اجرای سرشماری

2- در حین اجرای سرشماری

3- پس از اجرای سرشماری

در این استان هر سه مرحله با موفقیت به اجرا در آمد و مورد تایید مرکز آمار ایران نیز قرار گرفت

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved