1393/07/23 09:08
نوزدهمين روز اجراي سرشماري كشاورزي سال 1393
<p> سرشماري عمومي كشاورزي سال 1393 استان مركزي همزمان با سراسر كشور از روز پنجم مهر آغاز شد و امروز نوزدهمين روز اجرا و عمليات ميداني ميباشد</p> <p> 122 مامور سرشماري در 12 شهرستان استان مركزي با كارت شناسايي عكسدار و جليقه منقش به آرم سرشماري بوسيله تبلت با مراجعه به خانوارهاي بهره بردار كشاورز اقدام به جمع آوري آمار و اطلاعات مينمايند.</p> <p> در سرشماري استان مركزي آخرين گزارش پيشرفت عمليات ميداني با مراجعه به 29000 خانوار بهره بردار به پيشرفت 32درصدي رسيده است</p>

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved