1393/06/06 04:39
جذب نيرو موقت مامور سرشماري كشاورزي سال 1393
<p> با فرمان رياست محترم جمهوري سرشماري كشاورزي در سال جاري در سراسر كشور به اجرا در مي آيد لذا فقط آقايان بعنوان &nbsp;ماموران سرشماري ميتوانيد در سايت مركز آمار ايران به آدرس http://s93.amar.org.ir/ مراجعه و نسبت به ثبت نام با شرايط زير اقدام فرماييد لازم به ذكر است با توجه به طولاني بودن اجراي سرشماري فقط در شهرستان محل سكونت خود ثبت نام نماييدضمنا از تاريخ 24-6-93 لغايت 20-8-93 ميبايست بصورت تمام وقت در اختيار ستاد سرشماري باشيدپس از گزراندن دوره آموزشي يك هفته اي و قبول شدن در آزمون و همچنين مصاحبه از طريق فرمانداري شهرستان مربوطه در ستاد سرشماري جذب خواهيد شد البته به ترتيب الويت در نمرات و شرايط</p> <p> <strong>شرايط آموزش گيرندگان (مامور سرشماري):</strong></p> <p dir="RTL" style="margin-right:32.15pt;"> <strong>1-&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم(متقاضيان داراي مدارك بالاتر در الويت هستند)</strong></p> <p dir="RTL" style="margin-right:32.15pt;"> <strong>2-&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>تعهد مشاركت در آموزش و اجراي سرشماري به صورت تمام وقت از تاريخ 24 شهريور لغايت 20 آبان</strong></p> <p dir="RTL" style="margin-right:32.15pt;"> <strong>3-&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>دارا بودن حداكثر 35 سال سن</strong></p> <p dir="RTL" style="margin-right:32.15pt;"> <strong>4-&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>برخورداري از سلامت جسماني (خصوصيات بينايي و شنوايي و .....)وداشتن توان لازم براي انجام عمليات ميداني سرشماري در نقاط شهري و روستايي&nbsp;</strong></p> <p dir="RTL" style="margin-right:32.15pt;"> <strong>5-&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>متقاضان ساكن در شهرستان محل ثبت نام در الويت قرار دارند.</strong></p> <p> <strong>6-&nbsp; </strong><strong>با توجه به اينكه هر يك از ماموران سرشماري با تبلت كار خواهند كرد و در اين خصوص آموزشهاي لازم را خواهند ديد لذا رعايت موارد فوق در خصوص عدم آسيب به اجرا ي سرشماري بسيار حائز اهميت است.</strong></p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p>

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved