1393/06/05 06:07
نرخ تورم استان مركزي
<p> نرخ تورم استان مركزي در تيرماه سال جاري به رقم 23.8 درصد رسيد اين در حالي ميباشد كه نرخ تورم كشور 24.2 &nbsp;درصد است و براي اولين بار نرخ تورم استان از نرخ تورم كشور پايين تر آمده است .</p>

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved