1393/05/14 07:35
طرح آمارگيري از نيروي كار استان مركزي فصل تابستان بزودي آغاز ميگردد
<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(34, 102, 136); font-family: BYekan, tahoma; font-size: 13px; line-height: 19.5px; text-align: justify; background-color: rgb(249, 249, 249);"> اجراي فصل تابستان طرح آمارگيري از نيروي كار استان مركزي از تاريخ 93/5/18 در استان همزمان با سراسر كشور آغاز ميگردد و تا 93/5/31 ادامه خواهد داشت اين طرح باكمك 30 نفر نيرو ي آموزش ديده بوسيله تبلت اجرا ميگردد. پرسشنامه ي قرارگرفته در تبلت توسط ماموران آمارگيري تكميل ميشود اين ماموران به درب منازل خانوارهاي ساكن شهر ها و روستاها مراجعه مينمايند البته بصورت كاملا نمونه اي در واقع به 1860 خانوار شهري و روستايي مراجعه ميشود&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(34, 102, 136); font-family: BYekan, tahoma; font-size: 13px; line-height: 19.5px; text-align: justify; background-color: rgb(249, 249, 249);"> نتايج اين طرح شامل نرخ بيكاري استان - نرخ فعاليت و ...... به تفكيك سن - جنس - شهري و روستايي منتشر ميگردد</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(34, 102, 136); font-family: BYekan, tahoma; font-size: 13px; line-height: 19.5px; text-align: justify; background-color: rgb(249, 249, 249);"> اين طرح در 4 فصل سال به اجرا در مي آيد و نتيجه آن نرخ بيكاري سالانه استان ميباشد</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(34, 102, 136); font-family: BYekan, tahoma; font-size: 13px; line-height: 19.5px; text-align: justify; background-color: rgb(249, 249, 249);"> لازم بذكر است نتايج اين طرح در سطح شهرستان وجود ندارد و فقط بصورت كل استان - شهري و روستايي قابل بهره برداري است.</p>

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved