1393/04/26 06:21
آغاز سرشماري كشاورزي از نيمه دوم سال جاري
<p> اجراي عمليات ميداني سرشماري كشاورزي سال 1393 در استان مركزي همزمان با سراسر كشور از تاريخ 5-7-93 آغاز و در مورخ &nbsp;18-8-93 &nbsp;به پايان ميرسد .آماده سازي مراحل اين سرشماري از سال 1391 آغاز شده است و در 2 سال گذشته 2 بار اجراي آزمايشي سرشماري در نقاطي از كشور و استانها به اجرا در آمده است اين سرشماري اولين سرشماري كشور ميباشد كه با تبلت به اجرا در خواهد آمد . كليات مراحل اجرا در سال 1393 به شرح ذيل ميباشد</p> <p> 1- آموزش مرحله اول ( غير حضوري )</p> <p> 2- آموزش مرحله دوم ( حضوري )</p> <p> 3- آموزش مرحله سوم ( استاني)</p> <p> 4- آموزش مرحله چهار ( شهرستاني)</p> <p> 5-اجراي عمليات ميداني</p> <p> 6- اديت موضوعي</p> <p> 7- بازشماري</p> <p> 8- بررسي و تاييد در سطح كشور - استان و شهرستان</p>

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved