1393/01/26 06:10
نرخ بيكاري استان در مقايسه با كشور
<p> نرخ بيكاري استان مركزي در سالهاي 1391 و 1392 در مقايسه با كشور به شرح ذيل:</p> <p> نرخ بيكاري كشور از 12/1 درصد در سال 1391 به 10/4 درصد در سال 1392 رسيده است.</p> <p> نرخ بيكاري استان از 10/3 درصد در سال 1391 به 8/6 درصد &nbsp;در سال 1392 رسيده است.</p>

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved