1392/10/21 04:53
طرحهاي آمارگيري داده ستانده در استان مركزي
<p> طرحهاي آمارگيري داده ستانده (I -O ) در استان مركزي همزمان با ساير استانهاي كشور آغاز شد.اين طرهها شامل گارگاههاي فرهنگي - كارگاههاي صنعتي - گارگاههاي كشاورزي و ... ميشود حدودا به 150 نوع فعاليت مراجعه خواهد شد اطلاعات جمع آوري شده جهت استفاده در حسابهاي منطقه اي و تهيه جدول داده ستانده مورد استفاده قرار خواهد گرفت . اين آمارگيري تا بهار سال 1393 ادامه خواد داشت .پس از آمارگيري عمليات استخراج صورت ميگيرد و در نهايت جدول داده ستانده استانها توسط مركز آمار ايران تهيه خواهد شد .</p>

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved