1392/09/23 05:19
طرح آمارگيري از فهرست برداري نمونه پايه استان مركزي آغاز شد
<p> طرح فهرست برداري نمونه پايه آمارگيري هاي خانواري شامل نمونه هاي پايه &nbsp;نيروي كار و هزينه و درآمد خانوار همزمان با سراسر كشور از تاريخ 92/9/25 آغاز ميگردد و تا مورخ 92/10/9 ادامه خواهد داشت.</p> <p> در اين طرح تعداد 15 نفر فعاليت مينمايند&nbsp;</p> <p> هدف از اجراي اين طرح رسيدن به يك فهرست خانواري مناسب جهت آمارگيريهاي آينده ميباشد.</p>

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved