1392/08/26 05:05
آغاز طرح آمارگيري از نيروي كار فصل پاييز
<p> طرح آمار گيري از نيروي كار استان مركزي همزمان با سراسر كشور از تاريخ 92/8/18 آغاز و تا 92/9/1 ادامه دارد.</p> <p> در اين طرح &nbsp;40نفر نيرو بكار گرفته شده است و به 1860 خانوار مراجعه ميشود.</p> <p> حاصل اجراي اين طرح در 4 فصل سال تعيين نرخ بيكاري استانها ميباشد</p>

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved