1392/07/14 10:35
اجراي آزمايش سرشماري كشاورزي 1392
<p> با توجه به اينكه در سال 1393 سرشماري كشاورزي در سراسر كشور به اجرا در خواهد آمد به همين منظور اجراي<strong> آزمايش</strong> اين سرشماري از تاريخ 1392/7/27 لغايت 1392/8/29 به جهت هر چه بهتر اجرا شدن سرشماري كشاورزي در سال 1393 عملياتي ميشود.</p> <p> در هر استان يك دهستان بعنوان نمونه انتخاب شده است كه كليه آباديهاي موجود در آن دهستان مورد مراجعه قرار ميگيرد .</p> <p> در استان مركزي دهستان حمزه لو از بخش مركزي شهرستان خمين بعنوان نمونه استان مركزي انتخاب شده است.كه طي مدت فوق مورد سرشماري قرار خواهد گرفت</p> <p> با توجه به حجم پايين اين عمليات فقط 4 مامور بوسيله تبلت عمليات آمارگيري را انجام ميدهند.لازم به ذكر است مامورا ن از تاريخ 1392/7/14 لغايت 1392/7/25 آموزشهاي لازم را فرا ميگيرند.</p> <p> مراحل جمع آوري اطلاعات ، استخراج و انتشار در اين آزمايش و همچنين سرشماري اصلي سال 1393 بصورت كاملا ديجيتال ، رايانه اي و بر خط ميباشد.</p>

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved