1392/06/12 06:49
اجراي طرح آمار گيري از نيروي كار استان مركزي
<p> اجراي طرح آمار گيري از نيروي كار استان مركزي همزمان با سراسر كشور در فصل بهار و تابستان با موفقيت اجرا شد حاصل اجراي اين طرح دستيابي به نرخ بيكاري - نرخ فعاليت - سطح تحصيلات شاغلان و بيكاران - محل سكونت - وضعيت قبلي اشتغال يا بيكاري افراد - جنسيت و .......... در سطح استانهاي كشور و همچنين كل كشور ميباشد. اين طرح بصورت نمونه گيري اجرا ميشود و نتايج آن فقط در سطح استان قابل انتشار ميباشد و در سطح ساير تقسيمات كشوري نتايج قابل استفاده نيست.</p> <p> در نيمه اول سال 1392 در 2 فصل بهار و تابستان با كمك 564 نفر روز مامور - 155 نفر روز بازبين - كارشناس مسئول و............به 3720 خانوار مراجعه شد.</p> <p> در سال جاري براي اولين بار در اجراي اين طرح به جاي پرسشنامه از تبلتهاي 7 اينچي استفاده گرديد نتايج اين طرح بزودي از طرف مركز آمار ايران منتشر خواهد شد</p> <p> &nbsp;</p>

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved