1392/04/31 05:35
طرح آمار گيري از گاوداريهاي استان مركزي
<p> آمارگيري از گاوداريهاي صنعتي &nbsp;استان مركز ي هم زمان در سراسر كشور از تاريخ 92/3/28 &nbsp;آغاز گرديد و تا پايان مردادماه سال جاري &nbsp;نيز ادامه دارد</p> <p> در اين آمارگيري به 2588 واحد گاوداري شيري و پرواربندي در سطح استان مراجعه شد&nbsp;</p> <p> هدف از اجراي اين آمارگيري عبارت است از :</p> <p> ظرفيت گاوداري - وضعيت فعاليت - نوع فعاليت - تعداد دام - مقدار توليد شير - تعداد دام پرواري - مقدار مصرف علوفه - نيروي انسانس شاغل - هزينه و درآمد و.... ميباشد&nbsp;</p>

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved